Kế hoạch học tập và rèn luyện khối 1 (từ tuần 12 - 14) Trường tiểu học Brendon