DỰ ÁN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ KỸ THUẬT XANH
Trong dự án này, các bạn học sinh lóp 3 được học và tìm hiểu cách làm khẩu trang từ vật liệu sẵn có.
DỰ ÁN: KHÔNG KHÍ, THỜI TIẾT VÀ KĨ THUẬT CƠ KHÍ
Bài học số 5 [Tổng kết buổi học ngày 27/11/2018]
CHƯƠNG TRÌNH STEM
STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). Tại Brendon, chương trình STEM do American STEM Academy cung cấp và trực tiếp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ NGSS (Next Generation Science Standards) bằng song ngữ Anh-Việt.