THÔNG TIN VỀ CÁC CUỘC THI DÀNH CHO HSPT NĂM HỌC 2017- 2018
Nguồn: Sở GD & ĐT Hà Nội http://www.hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/thong-tin-ve-cac-cuoc-thi-danh-cho-hoc-sinh-pho-thong-tu-nam-hoc-2017-2018-c987-5798.aspx