LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2017- 2018

Học Kỳ I

23/10 - 27/10/2017: Khối 4&5 kiểm tra giữa kỳ I. 

11/12 - 15/12/2017: Kiểm tra kiến thức học kỳ I. 

Học kỳ II

12/3 - 16/3/2018: Khối 4 &5 kiểm tra giữa kỳ II. 

7/5 - 12/5/2018:  Kiểm tra kiến thức cuối học kỳ II.