LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2018- 2019


Kiểm tra giữa kỳ I

22-26/10/2018: kiểm tra môn Tiếng Anh, từ lớp 1 đến lớp 5

24/10/2018: khối 4, 5 kiểm tra môn Tiếng Việt

26/10/2018: khối 4,5 kiểm tra môn Toán

Kiểm tra cuối học kỳ I

10-18/12/2018: kiểm tra môn Tiếng Anh

13/12/2018: môn Khoa học, lớp 4,5

14/12/2018: môn khoa Sử, Địa, lớp 4,5

19/12/2018: môn Tiếng Việt

21/12/2018: môn Toán

Kiểm tra giữa học kỳ II

5/3/2019: môn Tiếng Việt, khối 4,5

6/3/2019: môn Tiếng Việt, khối 4,5

Kiểm tra cuối học kỳ II

2-3/5/2019: các môn Tiếng Anh

6/5/2019: môn Sử, Địa của khối 4,5

8/5/2019: môn Tiếng Việt

9/5/2019: môn Toán