LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017

Học Kỳ I

26/10/2016: KTĐKGK 1 môn Tiếng Việt lớp 4,5

27/10/2016: KTĐKGK 1 môn Toán lớp 4,5

03/12/2016: Thi tiếng Anh qua mạng cấp trường

19/12/2016: Thi Toán bằng TA và TV qua mạng cấp trường

13 đến 21/12/2016: Kiểm tra Tiếng Anh cuối kỳ 1

22/12/2016: Kiểm tra Khoa lớp 4,5 cuối kỳ 1

23/12/2016: Kiểm tra Sử, Địa lớp 4,5 cuối kỳ 1

28/12/2016: Kiểm tra Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 cuối kỳ 1

29/12/2016: Kiểm tra Toán từ lớp 1 đến lớp 5 cuối kỳ 1

Học kỳ II

14,15/01/2017: Thi Tiếng Anh qua mạng cấp Quận

16/2/2017: Thi Toán bằng TA qua mạng cấp Quận

17/02/2017 hoặc 03/3/2017: Thi Toán bằng TV qua mạng cấp Quận

Ngày 3/5 đến 12/5/2017: Kiểm tra cuối năm (Tiếng Anh & các môn chương trình Tiếng Việt)

Ngày 5/5/2017, thứ sáu: Khoa học lớp 4 và 5


Ngày 9/5/2017, thứ ba: Lịch sử và Địa lý lớp 4 và 5

Ngày 3/5 - 11/5/2017: Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. 

Ngày 12/5/2017: Toán từ lớp 1 đến lớp 5.